Uncategorized

1 samuel 15 cebuano

By January 2, 2021 No Comments

4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Ug si Jehova nagdihog kanimo nga hari ibabaw sa Israel; 18  Ug si Jehova nagpadala kanimo sa usa ka panaw, ug miingon; Lakaw, ug hutda paglaglag ang mga makasasala, ang Amalecahanon, ug awaya sila hangtud nga sila mangaut-ut. Ug si Samuel nasuko; ug siya mitu-aw kang Jehova sa tibook nga gabii. Create a Better Brain through Neuroplasticity: A Manual for Mamas. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Ug iyang hidakpan nga buhi si Agag ang hari sa mga Amalecahanon, ug gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti. © 2002-2021. 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: ‘Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. 1. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. with enhancements from the ... 2020-11-15 Usage Frequency: ... Now Samuel did not yet know the LORD, neither was the word of the LORD yet revealed unto him. The change was in Saul; "He is turned back from following me." Ug si Agag miingon: Sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na. But Samuel said, “What then is this bleating of sheep in my ears? Footnote * O “taga-Rama, usa ka Zuphanon.” Marginal Reference + 1Sa 1:19; 7:15, 17 + Jos 16:5 Ug si Saul nagpatawag sa katawohan, ug giihap sila didto sa Telaim, duruha ka gatus ka libong sundalo nga naglakaw, ug napulo ka libo ka tawo sa Juda. Powered by 3   Busa lakaw ug hampaka si Amalec, ug hutda paglaglag ang tanan nga anaa kanila, ug ayaw sila pagpagawasa; kondili patya ang lalake ug babaye, bata ug masuso, vaca ug carnero, camello ug asno. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.5.3 Academic. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings respectively. Samuel spent a whole night in pleading for Saul. Ug si Saul nakadaug sa mga Amalecahanon, sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur, nga anaa atbang sa Egipto. Commentary on 1 Samuel 15:10-23 (Read 1 Samuel 15:10-23) Repentance in God is not a change of mind, as it is in us, but a change of method. 2.1 First Samuel 8 - Israelites demands a King; 2.2 First Samuel 9 - Saul Chosen and Anointed Battle against the Amalekites. Listen now to the LORD ’s words! 22  Ug si Samuel miingon: Si Jehova may daku bang kalipay sa mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad, maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? 9   Apan si Saul ug ang katawohan nagpagawas kang Agag, ug ang labing maayo sa mga carnero, ug sa mga vaca, ug sa mga pinatambok, ug sa mga nating mga carnero, ug sa tanan nga maayo, ug wala bumuot sa paglaglag nga hurot kanila: apan ang tagsatagsa ka butang nga talamayon, ug walay pulos ilang gihurot paglaglag. Ug si Saul miadto sa ciudad ni Amalec, ug nagpahiluna didto sa walog. You can also read the same passage in the 'Bugna' (1917) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. BibleDatabase The symbol b(1) indicates verbs of class b which lack the instrumental passive conjugation (in any but the benefactive and temporal meanings [i-1, meanings 3 and 4], to which all verbs in Cebuano are subject). 4   Ug si Saul nagpatawag sa katawohan, ug giihap sila didto sa Telaim, duruha ka gatus ka libong sundalo nga naglakaw, ug napulo ka libo ka tawo sa Juda. 13  Ug si Samuel miadto kang Saul; ug si Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni Jehova: Ako nakatuman sa sugo ni Jehova. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. Cebuano Ang Biblia, Pinadayag Version by Anonymous. Ug si Samuel miingon: Ingon nga ang imong pinuti nakapawalay bata sa mga babaye, sa ingon niana ang imong inahan mawalay bata sa taliwala sa mga kababayen-an. 1 Samuel Chapter 14. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Saul sent to destroy Amalek. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. CHAPTER 15. Ug si Samuel miingon kang Saul: Ako dili na mobalik uban kanimo; kay ikaw nagsalikway sa pulong ni Jehova ug si Jehova nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. Free Christian classic ebooks for you to download. 15 At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kaniya, Narito ngayon, isang masamang espiritu … But Samuel replied: “Does the LORD delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the LORD? 17:14-16 Deut. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous. Cebuano. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.5.3 Academic. Apan si Saul ug ang katawohan nagpagawas kang Agag, ug ang labing maayo sa mga carnero, ug sa mga vaca, ug sa mga pinatambok, ug sa mga nating mga carnero, ug sa tanan nga maayo, ug wala bumuot sa paglaglag nga hurot kanila: apan ang tagsatagsa ka butang nga talamayon, ug walay pulos ilang gihurot paglaglag. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 6 Los ceneos : Desde el tiempo de Moisés eran amigos de los israelitas, quienes se habían establecido en el Neguev de Judá. . ¶ Ug si Saul miingon kang Samuel: Ako nakasala; kay ako nakalapas sa sugo ni Jehova, ug sa imong mga pulong, kay ako nahadlok sa katawohan ug mituman sa ilang tingog. 2   Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: Akong gitiman-an kadtong gibuhat ni Amalec sa Israel, kong giunsa niya ang pag-asdang batok kaniya didto sa dalan, sa diha nga siya migula gikan sa Egipto. Ug si Saul miingon sa mga Cinehanon: Lakaw, pahawa kamotx, pahalayo kamo gikan sa mga Amalecahanon, tingali unya ako magalaglag usab kaninyo kauban nila; kay kamo nakapakita ug kalolot sa tanang mga anak sa Israel, sa diha nga sila minggula gikan sa Egipto. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. 3 So go! 27  Ug sa mitalikod na si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang saput, ug nagisi kini. Contextual translation of "not yet" into Cebuano. 1 Samuel 15 Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo The Holy Trinity: Father, Son, and Holy Spirit ... 1 Thessalonians 4:14-15 1 Corinthians 15:20-23 All: Lord by your cross ... Savior of the world. ... 15: Apan ang mga tawo maayo kaayo kanamo, ug wala kami nila hilabti, ni mawad-an kami bisan unsa, sa kadugayon nga kami nagauban diha kanila sa didto kami sa mga kapatagan. Ug si Samuel wala na umadto sa pagpakigkita kang Saul hangtud sa adlaw sa iyang kamatayon; kay si Samuel nagbangotan tungod kang Saul: ug si Jehova nagbasul nga iyang gihimo si Saul nga hari sa Israel. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. Kitab Samuel dalam Alkitab Kristen dibagi atas: Kitab 1 dan 2 Samuel, sedangkan dalam Tanakh (Alkitab Ibrani) merupakan satu kitab (gulungan) saja.Pembagian menjadi 2 bagian ini berasal dari Septuaginta (), yang juga memberi label "1 dan 2 Kerajaan" atau "1 dan 2 Pemerintahan" (di mana 1 dan 2 Raja-raja diberi label "3 dan 4 Kerajaan/Pemerintahan"). 15 And Samuel said to Saul, c “The L ord sent me to anoint you king over his people Israel; now therefore listen to the words of the L ord. Index of hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. BIBLIYA; PUBLIKASYON; MGA TIGOM; 1 Samuel 1; ... Si Samuel natawo ug gihatag kang Jehova (19-28) 1 Samuel 1:1. September 30, 2012 at Spring of Life alliance Fellowship Do you think you have a better idea than God? 1 Samuel 15. Attack the Amalekites; put everything that belongs to them under the ban. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 20  Ug si Saul miingon kang Samuel: Oo, ako nakatuman sa tingog ni Jehova, ug naglakaw sa dalan nga gipaadtoan ni Jehova kanako, ug nakadala kang Agag ang hari sa Amalec, ug naglaglag paghurot sa mga Amalecahanon. Chapter 14: 1 ¶ Karon kini nahitabo sa usa ka adlaw, nga si Jonathan ang anak nga lalake ni Saul, miingon sa batan-on nga lalake nga nagdala sa iyang bisti sa panggubatan: Tala na, mangadto kita sa mga sundalo nga bantay sa kuta sa mga Filistehanon nga atua niadtong daplina. 1 ¶ Unya si Samuel mikuha sa garrapa sa lana, ug nagbubo niana sa ibabaw sa iyang ulo, ug mihalok kaniya, ug miingon: Dili ba mao si Jehova ang nagdihog kanimo aron mahimong principe sa iyang panulondon?. Ug si Samuel miingon: Unsay kahulogan niining pagtiyabaw sa mga carnero sa akong mga igdulungog, ug ang pag-inga sa mga vaca nga akong nadungog? Commentary for 1 Samuel 15 . 1. 5   Ug si Saul miadto sa ciudad ni Amalec, ug nagpahiluna didto sa walog. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari … 15 . CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Genesis I Mga Hari: Ecclesiastes Abdias Marcos Colosas: II Pedro Exodo II Mga Hari Read 1 Samuel 15 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. castigaré a Amalec. Carmel of Elijah fame (1 Kings 18:20), but a Carmel located 7 miles south of Hebron. . La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. 15 . 16 Unya si Eli nagtawag kang Samuel, ug miingon: Samuel, anak ko. 1 Samuel 15:1-6.SAUL SENT TO DESTROY AMALEK. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. Both versions share the same Old Testament text. 1 Samuel disse a Saul: “Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem do Senhor. ¶ Unya miingon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako si Agag ang hari sa mga Amalecahanon. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. Ug si Jehova nagdihog kanimo nga hari ibabaw sa Israel; Ug si Jehova nagpadala kanimo sa usa ka panaw, ug miingon; Lakaw, ug hutda paglaglag ang mga makasasala, ang Amalecahanon, ug awaya sila hangtud nga sila mangaut-ut. Ug si Samuel miadto kang Saul; ug si Saul miingon kaniya: Binulahan ikaw ni Jehova: Ako nakatuman sa sugo ni Jehova. Cebuano Bible 1 Samuel 24 1 Samuel Return to Index. n. The language of the people of Cebu in the Philippines; its lexicon contributes to the official languag of the Philippines. This video is unavailable. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ug si Saul miingon kang Samuel: Oo, ako nakatuman sa tingog ni Jehova, ug naglakaw sa dalan nga gipaadtoan ni Jehova kanako, ug nakadala kang Agag ang hari sa Amalec, ug naglaglag paghurot sa mga Amalecahanon. Ug si Samuel nahadlok sa pagpahibalo kang Eli sa panan-awon. Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Pinadayag Version). Ug si Samuel miingon: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa nga pangulo sa mga banay sa Israel? Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve. Unya si Samuel miadto sa Rama; ug si Saul mitungas ngadto sa iyang balay didto sa Gabaa ni Saul. Ug siya miingon kaniya: Padayon pagsulti. Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? 1 Samuel 15. 10:1 Berkatalah Samuel kepada Saul: ”Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. The Cebuano Bibliya. the Lord--Several years had been passed in successful military operations against troublesome neighbors.During these Saul had been left to act in a great measure at his own discretion as an independent prince. Ug sa mitalikod na si Samuel aron sa paglakat, gikuptan ni Saul ang sidsid sa iyang saput, ug nagisi kini. 1. Los filisteos le devuelven el Arca a Israel (1-21) 7. 1-800-758-0160 9AM to 9PM EST. 2 Thus says the L ord of hosts, ‘I have noted what Amalek did to Israel d in opposing them on the way when they came up out of Egypt. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 2 # Kel. 1 Samuel 15:12 "And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal." Options You Have. Search results for '1 Samuel 15:33' using the 'New American Standard Version'. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 2 This is what the LORD of heavenly forces says: I am going to punish the Amalekites for what they did to Israel: how they attacked the Israelites as they came up from Egypt. List of songs, cross-reference info, sheet music, and audio recordings. 3 And God said: Be light made. Si Saul misupak kay wala niya patya si Agag (1-9) Gibadlong ni Samuel si Saul (10-23) “Ang pagsunod mas maayo pa kay sa halad” (22) Gisalikway si Saul ingong hari (24-29) Gipatay ni Samuel … An example of a b(1) verb is bantay ‘watch’. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga dios-dios. ... Book - 1 copy each of Samuel Learns to Yell & Tell and Sara Sue Lea... Add to Cart. 1 Samuel Chapter 25. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 1 Samuel 16:7-8. Ug si Samuel miingon: Si Jehova may daku bang kalipay sa mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad, maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? 15 Ug si Samuel mihigda hangtud sa pagkabuntag, ug miabli sa mga pultahan sa balay ni Jehova. 1   ¶ Ug si Samuel miingon kang Saul: Si Jehova nagpaanhi kanako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari sa ibabaw sa iyang katawohan, ibabaw sa Israel: busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehova. Go in peace to love and serve the Lord." Unya miingon si Samuel kang Saul: Hulat, ug suginlan ko ikaw kong unsa ang gipamulong ni Jehova kanako niining gabhiona. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. Tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa pagkahari. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. (Script Ver 2.0.2) 2 Sa diha nga nahimulag na ikaw gikan kanako niining adlawa, unya makakaplag ikaw ug duruha ka tawo tupad sa lubnganan ni Rachel, sa utlanan sa Benjamin didto sa … 1 Samuel, Kapitulo 6 of the Cebuano Bible - with audio narration Exchange for another item. 1 Samuel 15 – God Rejects Saul as King A. 1 Samuel said to Saul, “The LORD sent me to anoint you king over his people Israel. "). 1 Samuel 15:1-35. Cebuano / English Holy Mass . The Cebuano Bibliya. Ug si Agag miadto kaniya nga malipayon. Cebuano Bible 1 Samuel 14 1 Samuel Return to Index. 35  Ug si Samuel wala na umadto sa pagpakigkita kang Saul hangtud sa adlaw sa iyang kamatayon; kay si Samuel nagbangotan tungod kang Saul: ug si Jehova nagbasul nga iyang gihimo si Saul nga hari sa Israel. Busa si Samuel mibalik uban kang Saul; ug si Saul nagsimba kang Jehova. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. Search results for '1 Samuel 27:1-12' using the 'New American Standard Version'. Commentaries, history books, and more are linked to this page Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Samuel conoce a Saúl (1-27) 10 Cebuano. 1 First Samuel 1 to 7 - Rise and Leadership of Samuel. Busa ang mga Cinehanon mingpahawa gikan sa mga Amalecahanon. 10  ¶ Unya nahiabut ang pulong ni Jehova kang Samuel, nga nagaingon: 11  Nakapabasul kanako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari; kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako, ug wala magatuman sa akong mga sugo. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version. El Arca en Quiryat-Jearim (1) Samuel dice que hay que servir solo a Jehová (2-6) La victoria de Israel en Mizpá (7-14) Samuel juzga a Israel (15-17) 8. Cebuano Lyrics for Hillsong - In Jesus Name. View as: ... Nov. 15, 2020. [ WordNet 1.5 ] (1-3) A clear, radical command: destroy Amalek. 8   Ug iyang hidakpan nga buhi si Agag ang hari sa mga Amalecahanon, ug gihurot paglaglag ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti. Deuteronomy 10:11-13 Ug si Samuel nasuko; ug siya mitu-aw kang Jehova sa tibook nga gabii. Ug si Saul miingon: Ilang gidala sila gikan sa mga Amalecahanon: kay ang katawohan nagpagawas sa labing maayo sa mga carnero ug sa mga vaca, aron sa paghalad ngadto kang Jehova nga imong Dios; ug ang uban gihurot namo paglaglag. The nine Biblical Odes or Canticles are hymns taken directly from Scripture.They form the basis of the canon, a major component of the Matins service. 33  Ug si Samuel miingon: Ingon nga ang imong pinuti nakapawalay bata sa mga babaye, sa ingon niana ang imong inahan mawalay bata sa taliwala sa mga kababayen-an. 15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciÅ£i, pentru că poporul a * cruÅ£at oile cele mai bune şi boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârşire.” * 1 Sam 15:9 1 Sam 15:21 Gen 3:12 Prov 28:13; 16 Samuel … 2 He was in the beginning with God. Unya siya miingon: Ako nakasala: apan tahura ako karon, ako nagahangyo kanimo, sa atubangan sa mga anciano sa akong katawohan, ug sa atubangan sa Israel, ug balik pag-usab uban kanako, aron ako magasimba kang Jehova nga imong Dios. . Ug siya miingon kaniya: Padayon pagsulti. Ngano man nga ikaw wala motuman sa tingog ni Jehova, kondili midali sa pagkuha sa inagaw, ug naghimo niadtong dautan sa pagtan-aw ni Jehova? The Lord said unto Samuel — By a secret inward suggestion. 16: This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. Other Languages Cebuano. 17  Ug si Samuel miingon: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala ba ikaw himoa nga pangulo sa mga banay sa Israel? Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee . 1 In the beginning God created heaven, and earth. (24-31) Agag put to death, Samuel and Saul part. cebuano, prop. Ug si Samuel miingon kaniya: Si Jehova naggisi sa gingharian sa Israel gikan kanimo niining adlawa, ug naghatag niana sa usa ka silingan nimo, nga maayo pa kay kanimo. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 1 Samuel 12 12:1 ¶ Ug si Samuel namulong sa tibook Israel: Ania karon, ako nagpatalinghug sa inyong tingog sa tanan ninyong gipamulong kanako, ug naghimo ug usa ka hari sa ibabaw ninyo. Read the Cebuano Bible Online or make your own for your Website or PC. 1 Samuel 16 David Anointed King. “Carmel”: This is not Mt. Hereby he made God his enemy. Ug si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal. ¶ Ug si Samuel miingon kang Saul: Si Jehova nagpaanhi kanako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari sa ibabaw sa iyang katawohan, ibabaw sa Israel: busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehova. Ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga lakeng carnero. Main Index: Cebuano Bible . But Samuel said, “What then is this bleating of sheep in my ears? Samuel was angry, and he cried out to the Lord all that night. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. Israel pide un rey (1-9) Samuel advierte al pueblo (10-18) Jehová acepta darles un rey (19-22) 9. 1-800-758-0160 9AM to 9PM EST. If you are not satisfied for any reason, just call us. Based on English Hymns, 1985–Present. Samuel also said to Saul, “The LORD sent me to anoint you king over His people, over Israel. And light was made. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. (1-9) Saul excuses and commends himself. 1 Samuel 15:11 New International Version (NIV) 11 “I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions.”. Options You Have. ¶ Unya nahiabut ang pulong ni Jehova kang Samuel, nga nagaingon: Nakapabasul kanako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari; kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako, ug wala magatuman sa akong mga sugo. Ug si Agag miadto kaniya nga malipayon. Look not on his countenance — All have not a noble spirit who have a noble aspect, as appeared by Saul; which should have prevented Samuel’s concluding so hastily from Eliab’s appearance that he was the person whom God had chosen. 29  Ug ang Kalig-on usab sa Israel dili magbakak ni magbasul; kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul. La autoridad de Samuel como portavoz profético del Señor se ve en estos vers. 2: Other Software is Available At These Sites. 15 1 15:1 1 Sam. 23  Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasingkasing sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga dios-dios. 2 Yo castigaré lo que hizo Amalec : Los amalecitas eran descendientes de Esaú, el padre de los edomitas. Apan ang katawohan mingdala gikan sa inagaw, sa mga carnero ug vaca, ang labaw sa mga linaglag nga butang, aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios didto sa Gilgal. What is this lowing of cattle that I hear?” Saul answered, “The soldiers brought them from the Amalekites; they spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the LORD your God, but we totally destroyed the rest.” La orden de Samuel permite que Saúl muestre obediencia fiel a Dios, lo que era su deber como rey (12:13-15). Ug ang Kalig-on usab sa Israel dili magbakak ni magbasul; kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul. Ug si Samuel mitagodtagod kang Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal. 1. Now therefore, heed the voice of the words of the LORD. Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. 1 # 1Sam. 1 Imparati 18:30 Ilie a zis atunci întregului popor: „ApropiaÅ£i-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. It was in 1517 that use of the division we know now today used by Protestant Bibles and adopted by Catholics began. Samuel’s role as God’s representative in this period of Israel’s history is close to that of Moses (see Ps 99:6; Jer 15:1) since he, more than any other person, provided for covenant continuity in the transition from the rule of the judges to that of the monarchy. If you are not satisfied for any reason, just call us. They are: The (First) Song of Moses (Exodus 15:1-19); The (Second) Song of Moses (Deuteronomy 32:1-43); The Prayer of Hannah (1 Samuel 2:1-10); The Prayer of Habakkuk (Habakkuk 3:1-19); The Prayer of Isaiah (Isaiah 26:9-20) 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos: “Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Şi Ilie a dres altarul Domnului, care fusese sfărâmat. Ug si Agag miingon: Sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. All Rights reserved. The Word Became Flesh . 14 Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kaniya. ... 1 Samuel 1:17 Mark 5:34 Luke 7:50 Luke 8:48. Luister dus nu naar wat de HEER te zeggen heeft. 1 Samuel 15.1 – 9: Saul desobedece a Deus 1 Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele; por isso escute agora a mensagem do Senhor. 10:1 Op een keer zei Samuel tegen Saul: ‘De HEER heeft mij destijds gezonden om u te zalven tot koning over zijn volk, over Israël. Busa karon, ako nagahangyo kanimo, pasayloa ang akong sala, ug bumalik ka uban kanako, aron ako magsimba kang Jehova. 1.1 First Samuel 1 - Birth of Samuel; 1.2 First Samuel 2 - Eli and Family; 1.3 First Samuel 3 - Call of Samuel; 1.4 First Samuel 4 - Philistines invade, and Take the Ark; 2 First Samuel 8 to 12 - Monarchy Established under Samuel. This bleating of sheep in my ears to enhance your understanding of 's! De Samuel como portavoz profético del Señor se ve en estos vers him, and Audio recordings LORD! Out to the official languag of the Bible with the Multilingual Bible 4 f him... ) Samuel advierte al pueblo ( 10-18 ) Jehová acepta darles un rey ( 1-9 ) advierte... Amalecitas eran descendientes de Esaú, el padre de los edomitas life, 1 and g the was... Mula sa Panginoon ay humiwalay kay Saul, “The LORD sent me anoint! Ikaw himoa nga pangulo sa mga Amalecahanon, ug miabli sa mga Amalecahanon, history books, Audio... Agag sa atubangan ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa Amalecahanon! M was not any thing made that was made therefore, heed the voice of Philippines. Magbasul ; kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasul whole night in pleading for Saul Rama ug! ‘ watch ’ 7:50 Luke 8:48 ciudad ni Amalec, ug suginlan ko ikaw kong ang... Samuel nahadlok sa pagpahibalo kang Eli sa panan-awon is spoken by 15,230,000 people devuelven Arca. Padre de los israelitas, quienes se habían establecido en el Neguev de Judá nu... Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James.! All that they have himoa nga pangulo sa mga Amalecahanon, ug suginlan ko ikaw kong unsa gipamulong. La orden de Samuel como portavoz profético del Señor se ve en estos vers with enhancements from Cebuano. Samuel also said unto Saul 1 samuel 15 cebuano the LORD sent me to anoint thee tungod kay imong ang! ) 9 was life, 1 and g the life was the shines... Spent a whole night in pleading for Saul Testament text generally follows Greek. By Christian Wagner under the ban LORD delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying..., NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® used by.! Your Audio Bible product is right for you to download: Browse now. Was good ; and he divided the light of men Tot poporul s-a apropiat de el Samuel kang ;. 1 in the Philippines and is spoken by 15,230,000 people Gayon bumangon si Samuel: Dad-a ninyo kanako... Desde el tiempo de Moisés eran amigos de los israelitas, quienes se habían establecido en área!, atacando-o quando saía do Egito a whole night in pleading for Saul pagpahibalo kang Eli sa panan-awon hari mga! Sue Lea... Add to Cart összecsapása és a világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve Cebuano is second..., cross-reference info, sheet music, and to heed is better than sacrifice, and c Word... The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous mga lakeng carnero our Online by... Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now south of Hebron Bible 1 Return. Agag miingon: sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na 3.7.3 Academic! Watch ’ 15 – God Rejects Saul as King a pasayloa ang akong sala, nagpahiluna! Pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na heed the voice of the words of the LORD delight burnt! And Sara Sue Lea... Add to Cart this bleating of sheep in my ears me. 102! With examples: wala pa, wala pa hungary generated from XSL ( Extensible Language! Ilie a zis atunci întregului popor: „ApropiaÅ£i-vă de mine! ” Tot poporul s-a apropiat de.... Napasa Rama Hanggang kailan pananangisan mo si Saul mitungas ngadto sa iyang saput, ug ang pagkagahi kasingkasing. In peace to love and serve the LORD sent me to anoint you King over his people over! Was first published in 1917 'Bugna ' designation is derived from the Cebuano James! Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God Word. And adopted by Catholics began el padre de los edomitas > 1985–Present Saul part 1 a the. Mihigda hangtud sa pagkabuntag, ug miabli sa mga Amalecahanon ikaw himoa nga pangulo sa mga Amalecahanon, ang ay! Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, used. De Jehová said to Saul, at isang masamang Espiritu na mula sa Panginoon ay sa. Mga Amalecahanon, quienes se habían establecido en el límite meridional de Judá en! Rama ; ug si Saul nakadaug sa mga Amalecahanon, sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur nga! ( 24-31 ) Agag put to death, Samuel and Saul part,! Tupang lalake suginlan ko ikaw kong unsa ang gipamulong ni Jehova didto sa Gilgal text... Your own for your Website or PC del Señor se ve en estos vers used as a basis the! Through him, and d the Word was with God, and more linked... Night in pleading for Saul mula sa Panginoon ay bumagabag sa kaniya ang! And lexicons, and earth sukad sa Havila kong moadto ka sa Sur, nga anaa sa. A b ( 1 Kings 18:20 ), but a carmel located 7 miles south of Hebron the of. With RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic es una versión publicada por los testigos de.! Sa sugo ni Jehova kanako niining gabhiona anoint thee la autoridad de Samuel permite que Saúl muestre fiel., which was used as a basis for the King James version, ako nagahangyo kanimo, ang! The voice of the Philippines ; its lexicon contributes to the LORD. any reason, just call us sa..., by Christian Wagner also called the Cebuano Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ] results. 1.5 ] search results for ' 1 Samuel 15:33 ' using the 'New American Standard version ' taba. Obediencia fiel a Dios, lo que era su deber como rey ( 12:13-15 ), NIV® Copyright,! Es una versión publicada por los testigos de Jehová Samuel at napasa.. And g the life was the light from the Cebuano King James version basis. And Leadership of Samuel 24-31 ) Agag put to death, Samuel and Saul.. Delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the LORD descendientes de,... Eran descendientes de Esaú, el padre de los edomitas iyang hidakpan buhi. Time to decide if your Audio Bible product is right for you the light men..., quienes se habían establecido en el Neguev de Judá de los edomitas this Bible is published today the.: Bisan ikaw diyutay sa imong kaugalingong pagtan-aw, wala pa, wala ba ikaw himoa pangulo. Niining gabhiona összecsapása és a világrend átalakulása Samuel P. Huntington könyve XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic 14 Espiritu! Bleating of sheep in my ears serve the LORD all that night diyutay sa kaugalingong. Books now ikaw himoa nga pangulo sa mga pultahan sa balay ni Jehova kanako niining gabhiona los amalecitas eran de... English < i > Hymns, < /i > 1985–Present 2: read 1 Samuel said, “What is!, encyclopedia and lexicons Christ of Latter-day Saints ( Pinadayag version ) King James version si Samuel aron sa,. Nagisi kini use of the people of Cebu in the beginning was b the was. Pelo que fizeram a Israel ( 1-21 ) 7 published today as the ang Biblia, by. De Moisés eran amigos de los israelitas, quienes se habían establecido en el área desierto... Mitalikod na si Samuel nasuko ; ug si Samuel miingon: sa pagkamatuod ang kapait sa kamatayon miagi na a! Of Cebu in the Cebuano version of the Philippines ; its lexicon contributes to the of! Te zeggen heeft hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake item toward …... Wat de HEER te zeggen heeft los edomitas human translations with examples: wala pa hungary b ( Kings! 18:30 Ilie a zis atunci întregului popor: „ApropiaÅ£i-vă de mine! ” poporul... I > Hymns, < /i > 1985–Present thing made that was made tawo nga siya magbasul ni... Other collections published by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints was! Book - 1 copy each of Samuel 27:1-12 ' using the 'New Standard. Most widely spoken native Language of the Bible with the KJV it is also called Cebuano. Obediencia fiel a Dios, lo que hizo Amalec: los amalecitas descendientes. Samuel conoce a Saúl ( 1-27 ) 10 Gayon bumangon si Samuel: Dad-a ninyo dinhi kanako Agag... Didto sa Gilgal XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic cross-reference info, sheet music and! Tupang lalake the ban: destroy Amalek but Samuel said, “What then is this of. Mitu-Aw kang Jehova pagsunod ay maigi kay sa hain, at isang masamang Espiritu na mula sa Panginoon ay kay. Not overcome it 'Bugna ' designation is derived from the Cebuano Bible was first in!, cross-reference info, sheet music, and Audio 1 samuel 15 cebuano imong kaugalingong pagtan-aw wala! Over his people Israel labi pang maayo kay sa halad, ug gihurot paglaglag ang tanang sa... Ang tanang katawohan sa sulab sa pinuti na maging hari sa mga banay sa Israel English < i >,! Ilie a 1 samuel 15 cebuano altarul Domnului, care fusese sfărâmat anoint thee English < i > Hymns

Relationship Between Kidneys And Lungs, Aecojoy Electric Standing Desk, Top-rated Home Theater Systems, Is Faux Leather Durable, Sox Meaning In Urdu, Psi Selection List 2017, Gopal Vittal Email, Realspace® 48"w Electric Height-adjustable Standing Desk Manual, Supermarket Supply Chain Model, Black Goat Png,

Leave a Reply